common.terms_of_use

Chào mừng bạn đến với NowSquare!

Lưu ý: Việc truy cập vào trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện chung của chúng tôi. Đừng tiếp tục sử dụng NowSquare nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện được liệt kê ở đây.

Các thuật ngữ trong Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung này, Chính Sách Bảo Mật và Miễn Trừ Trách Nhiệm áp dụng cho tất cả các thoả thuận như sau: "Khách hàng", "Bạn" và "Người dùng" đều ám chỉ đến bạn, người sử dụng trang web này, theo đúng các điều khoản và điều kiện chung của chúng tôi. "Công ty", "Chúng tôi", "Của chúng tôi" và "Chúng ta" đều ám chỉ đến công ty của chúng tôi. "Bên", "Các bên" hoặc "Chúng ta" đều ám chỉ đến cả Khách hàng và chúng tôi.

Cookies

Chúng tôi sử dụng cookies trên NowSquare. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookies như được mô tả chi tiết trong Chính Sách Bảo Mật của NowSquare.

Giấy phép

Trừ khi có quy định khác, NowSquare và các bên cấp phép của nó sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả các tài liệu trên trang web này. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ được bảo vệ. Bạn có quyền truy cập vào NowSquare cho việc sử dụng cá nhân của bạn, tuân thủ các hạn chế được quy định trong các điều khoản và điều kiện chung này.

Việc sao chép lại, bán, cho thuê hoặc cấp phép bất kỳ tài liệu nào từ NowSquare mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản là cấm. Việc tái sản xuất, sao chép hoặc nhân bản nội dung từ NowSquare hoặc phân phối nội dung từ NowSquare một cách rộng rãi là không được phép.

Liên kết tới nội dung của chúng tôi

Một số tổ chức có thể tạo liên kết tới trang web của chúng tôi mà không cần sự ch

ấp thuận trước bằng văn bản. Điều này bao gồm các cơ quan chính phủ, công cụ tìm kiếm, tổ chức tin tức, nhà phân phối danh bạ trực tuyến và các công ty được chứng nhận toàn hệ thống.

Đối với các loại tổ chức khác, yêu cầu tạo liên kết sẽ được xem xét và chấp thuận dựa trên các tiêu chí cụ thể.

iFrames

Mà không có sự chấp thuận và sự đồng ý bằng văn bản trước, bạn không được phép tạo iFrames xung quanh các trang web của chúng tôi thay đổi hiển thị hoặc diện mạo của trang web của chúng tôi.

Trách nhiệm về nội dung

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên trang web của bạn. Bạn đồng ý bảo vệ và bảo vệ chúng tôi khỏi tất cả các yêu cầu bồi thường phát sinh từ trang web của bạn.

Quyền riêng tư của bạn

Vui lòng đọc Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Giữ quyền

Chúng tôi giữ quyền yêu cầu bạn xóa tất cả các liên kết hoặc một liên kết cụ thể tới trang web của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản về liên kết này.

Xóa liên kết từ trang web của chúng tôi

Nếu bạn tìm thấy một liên kết gây xúc phạm trên trang web của chúng tôi, bạn có quyền liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào để thông báo cho chúng tôi.

Thay đổi trong chính sách và dịch vụ

Chúng tôi giữ quyền thay đổi tài liệu này cũng như các chính sách và hướng dẫn khác của chúng tôi vào bất kỳ thời điểm nào.

Miễn trừ trách nhiệm

Trong phạm vi cho phép theo pháp luật áp dụng, chúng tôi từ chối tất cả các sự đại diện, bảo đảm và điều kiện liên quan đến trang web của chúng tôi và việc sử dụng trang web này.

Miễn là trang web và thông tin và dịch v

ụ trên trang web được cung cấp miễn phí, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào của bất kỳ loại nào.